Voorwaarden & disclaimer

De volgende disclaimer en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele TenCate Outdoor Fabrics BV-website.

1. In deze disclaimer hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
• De TenCate Outdoor Fabrics BV website: iedere webpagina waarin de redacteur een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie dat deze disclaimer van toepassing is;
• TenCate: TenCate Outdoor Fabrics BV, Nijverdal.
• het gebruik: het gebruik zoals het downloaden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, kijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, verrichten van rechtshandelingen (bijv. kopen of huren);
• de gebruiker: de natuurlijke of rechtspersonen, die al dan niet worden vertegenwoordigd, die gebruikmaken van de webpagina;
• de inhoud: de inhoud zoals teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
• de schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en items, verlies van omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Door het gebruik van de TenCate Outdoor Fabrics BV website accepteert u kennis te hebben genomen van deze disclaimer en akkoord te gaan met de voorwaarden daarvan.

3. TenCate Outdoor Fabrics BV streeft ernaar om regelmatig de inhoud van de webpagina up-to-date te brengen en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn.

4. TenCate Outdoor Fabrics BV presenteert de inhoud van de webpagina in de actuele toestand, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. TenCate Outdoor Fabrics BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt of dreigt te worden veroorzaakt en die voortvloeit uit of in ieder opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid om de webpagina te kunnen raadplegen.

6. TenCate Outdoor Fabrics BV kan de webpagina wijzigen of stopzetten of kan dit hebben veranderd of gestaakt op basis van eigen inzicht en op ieder moment dat zij dit besluit, met of zonder voorafgaande kennisgeving. TenCate Outdoor Fabrics BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke wijziging of beëindiging.

7. TenCate Outdoor Fabrics BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van bestanden van derden die verband lijken te hebben met de webpagina. Koppeling behelst geen goedkeuring in van deze bestanden.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de TAPAS-website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectueel eigendomsrecht, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de TenCate Outdoor Fabrics BV -website verzendt.

9. TenCate Outdoor Fabrics BV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om de webpagina te gebruiken en/of gebruik te maken van bepaalde diensten die worden aangeboden op de webpagina. In aanvulling hierop kan de redacteur de toegang tot de website TenCate Outdoor Fabrics BV monitoren.

Copyright

Het auteursrecht op de inhoud van de website en alle documenten die worden aangeboden voor het downloaden behoren toe aan TenCate Outdoor Fabrics BV behoren en/of haar partners. Alle rechten worden gehandhaafd. De informatie op de TenCate Outdoor Fabrics BV website, waaronder teksten, presentaties, cijfers en afbeeldingen mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TenCate Outdoor Fabrics BV en/of de partner in kwestie, tenzij het tegendeel wordt vermeld. Het maken van wijzigingen in de inhoud van de TenCate Outdoor Fabrics BV website is uitdrukkelijk verboden.

Logo's en merken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken en logo's afgebeeld op de TenCate Outdoor Fabrics BV website de geregistreerde en niet-geregistreerde merknamen van TenCate Outdoor Fabrics BV (of haar partners).

Virussen

TenCate Outdoor Fabrics BV doet haar best om de site virusvrij te houden. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen en te waarborgen dat alles wat u voor gebruik selecteert vrij is van zaken zoals virussen, 'wormen', 'Trojaanse paarden' en andere items van destructieve aard. De informatie op de TenCate Outdoor Fabrics BV website kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Aanpassingen

TenCate Outdoor Fabrics BV kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door de aanpassing van deze kennisgeving. U bent gebonden aan deze wijzigingen en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken om vervolgens de gebruiksvoorwaarden te lezen waardoor u daaraan bent gebonden. Indien een bevoegde rechter van mening is dat een clausule in deze gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar is, dan worden de ongeldige bepalingen in de gebruiksvoorwaarden geacht te zijn verwijderd uit de gebruiksvoorwaarden en blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.